व्यवसायको कर

व्यवसायको कर

व्यवसायको कर

राजस्वमा दाखिला हुने गरी नागरिकले सरकारी सरोकारवाला कार्यालयलाई दिनु पर्ने तिरो वा रकम, जस्तै: आयकर, मालपोत, बिक्रीकर, आयात निर्यात कर आदिलाई कर भनिन्छ।

 व्यवसाय गर्ने मानिसले पनि व्यवसायको आर्जनमध्येबाट कानूनमा तोकिएअनुसारको केही रकम करको रूपमा सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ। कति कर   पुरा पढ्नुहोस् “व्यवसायको कर”