अनुपालन

यस स्तम्भभित्र अनुपालनको  अर्थ, व्यवसाय सञ्चालनमा अनुपान पात्रोको महत्त्वको बारेमा जानकारी पाइन्छ/पाइनेछ।

यस स्तम्भभित्र  व्यवसाय नवीकरणको अर्थ, नवीकरणको आवश्यकता र नवीकरणको प्रक्रियाका सम्बन्धमा  महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू पाइन्छ/पाइनेछ।

यस स्तम्भमा व्यवसाय सञ्चालन पछि तिर्नुपर्ने करको दायित्व, कर तिर्ने तरिका, समयमा कर नतिर्दा आउने समस्या र समाधानका बारेमा जानकारी पाइन्छ/पाइनेछ। 

यस स्तम्भभित्र लेखा परीक्षणको महत्त्व, लेखा परीक्षण गर्ने व्यक्ति र लेखा परीक्षण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा  जानकारी पाइन्छ/पाइनेछ।

यस स्तम्भभित्र व्यवसाय सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि सुशासनको महत्त्व र सुशासनका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा जानकारी पाइन्छ/पाइनेछ।

यस स्तम्भभित्र व्यवसाय सम्बन्धमा दस्तावेजको अर्थ, दस्तावेजीकरणबाट हुने फाइदा तथा अभिलेखीकरण गर्ने तरिकाहरुको बारेमा जानकारी पाइन्छ/पाइनेछ।