कम्पनीको हिसाब किताब

कम्पनीको हिसाब किताब, लेखा सम्बन्धी नियम र प्रावधानहरु

कम्पनीको हिसाब किताब, लेखा सम्बन्धी नियम र प्रावधानहरु

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरूले हिसाब किताब सम्बन्धी निम्न बमोजिमका  नियमहरू पालना गर्नुपर्छ।

कम्पनीको हिसाव किताब र लेखा (दफा १०८ र १०९ )

  • कम्पनीले आफ्नो लेखा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा रीतपूर्वक राख्नु पर्नेछ।
  • उक्तबमोजिम राखिने लेखा दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित
  पुरा पढ्नुहोस् “कम्पनीको हिसाब किताब, लेखा सम्बन्धी नियम र प्रावधानहरु”