PAN लिन यी कागजपत्रहरू

PAN लिन यी कागजपत्रहरू आवश्यक पर्दछ:

PAN लिन यी कागजपत्रहरू आवश्यक पर्दछ:

व्यवसाय दर्ता गर्दा PAN अनिवार्य लिनु पर्दछ। सरकारले हालसालै दुई हजारभन्दा बढी कारोबार वा भुक्तानी गर्नेले अनिवार्य रूपमा PAN मा दर्ता गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। यसरी दर्ता गरेपछि प्रमाण पत्र पनि दिइन्छ। आफूलाई पायक पर्ने क्षेत्रको आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा   पुरा पढ्नुहोस् “PAN लिन यी कागजपत्रहरू आवश्यक पर्दछ:”