विवाद

कर्मचारी विवाद

काम गर्दा कहिलेकाँही कम्पनी र कर्मचारी बीच केही असमझदारीहरु आउन सक्दछन् । यही असमझदारी बढ्नु विवाद हो । तोकिए अनुसारको अर्थात करारनामामा उल्लेख भए अनुसार एक अर्का पक्षले काम नगर्नु, काममा स्पष्टता र पारदर्शिता नहुनु, पक्षपात हुनु, काम लगाउने र   पुरा पढ्नुहोस् “कर्मचारी विवाद”