परिवर्तन र व्यवसायको वृद्धि

व्यवसायको व्यवस्थापन परिवर्तन र व्यवसायको वृद्धि

व्यवसायको व्यवस्थापन परिवर्तन र व्यवसायको वृद्धि

समयसँगै मानिसका रुचि, आवश्यकता तथा जीवनशैलीहरू परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्। व्यवसाय गर्ने मानिसले यी कुराहरू थाहा पाउनु पर्दछ र समयमा त्यसको व्यवस्थापन प्रक्रियामा परिवर्तन गरिरहनु आवश्यक हुन्छ। यस्तो परिवर्तन व्यवसायसँग सम्बन्धित सबै मानिस मिलेर गर्नु पर्दछ।

 यस्तो परिवर्तनभित्र मुख्यरुपमा व्यवसाय सञ्चालनको   पुरा पढ्नुहोस् “व्यवसायको व्यवस्थापन परिवर्तन र व्यवसायको वृद्धि”