नवीकरणका लागि आवश्यक कागजातहरू

व्यवसाय नवीकरण गर्नका लागि आवश्यक कागजातहरू

व्यवसाय नवीकरण गर्नका लागि आवश्यक कागजातहरू

अवधि सकिएपछि कुनै काम कुरालाई फेरि लागु गर्न वा निरन्तरता दिन कानुनी रूपमा अनुमति लिने काम नवीकरण हो। व्यवसायलाई पनि दर्ता भएपछि निरन्तरताका लागि तोकिएको अवधिमा अनुमति लिनुपर्ने वा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।अनुमति लिनुपर्ने वा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कुनै   पुरा पढ्नुहोस् “व्यवसाय नवीकरण गर्नका लागि आवश्यक कागजातहरू”