व्यवसायका प्रकार

व्यवसायका प्रकार

व्यवसायका प्रकार

उद्यम वा व्यवसाय विभिन्न किसिमका हुन्छन्। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा उद्योग वा व्यवसायलाई त्यसको सेवा, प्रकृति लगानी आदिको आधारमा विभिन्न प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। 

१.प्रकृतिका आधारमा व्यवसाय 

प्रकृतिका आधारमा व्यवसायहरू फरक-फरक हुन्छन् । जस्तै:

क) कृषिमा आधारित 

अन्नबाली, तरकारी,   पुरा पढ्नुहोस् “व्यवसायका प्रकार”