लाइसेन्स अनुमति दर्ता

लाइसेन्स अनुमति दर्ता

लाइसेन्स अनुमति दर्ता

व्यवसाय दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि लाइसेन्स (अनुमति अर्थात् अनुज्ञापत्र) लिनु पर्दछ। अनुमति भनेको कुनै कामका लागि दिइने वा पाइने स्वीकृति अर्थात् आदेश, आज्ञा हो। व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा फर्मले व्यवसायको प्रकृति अनुसार दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि अनुमति लिनु पर्दछ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन   पुरा पढ्नुहोस् “लाइसेन्स अनुमति दर्ता”