दर्ता

व्यवसाय करमा दर्ता

व्यवसाय करमा दर्ता

व्यवसाय गर्ने मानिसले पनि व्यवसायको आर्जनमध्येबाट कानूनमा तोकिएअनुसारको केही रकम करको रूपमा सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ। त्यसैले व्यवसाय नियमअनुसार करमा दर्ता गर्नु पर्दछ। उद्योग, व्यापार, पेसा व्यवसायबाट कमाएको पैसा र लगानीबाट हुने आम्दानीको कर लाग्दछ। कुनै प्रकारको उद्योग व्यापार पेसा वा   पुरा पढ्नुहोस् “व्यवसाय करमा दर्ता”

व्यवसायको नाम दर्ता

व्यवसायको नाम दर्ता

व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यक्तिले व्यवसायको प्रकृति अनुसार नाम छनोट गर्नु पर्दछ। त्यही छनोट भएको नामबाट नै व्यवसाय दर्ता हुन्छ। व्यवसाय दर्ता गर्दा पेस गर्नुपर्ने व्यवसायको स्किम (व्यवसायको विस्तृत विवरण) तयार गर्दा नै व्यवसायको नाम उल्लेख गर्नु पर्दछ।

व्यवसायको नाम छनोट   पुरा पढ्नुहोस् “व्यवसायको नाम दर्ता”