व्यवसायको लेखा

व्यवसायको लेखा

व्यवसायको लेखा

कारोबारको सबै बेहोरा देखिने गरी राखिएको अभिलेख, खाताबही, आदि र उक्त कागजपत्र, आयव्ययको विवरण, हिसाब वा गणनालाई लेखा भन्दछन्। यसरी लेखा राख्ने कार्यलाई लेखापाल भन्ने पनि गरिन्छ। 

व्यवसायमा लगानी, आम्दानी र खर्च आदि पैसाको कारोबारसँग सम्बन्धित कुराहरू धेरै हुने हुनाले   पुरा पढ्नुहोस् “व्यवसायको लेखा”